Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Проект: "Развиване на гражданска грамотност у учениците"

                                 
Фондация “Заедно в час“ организира проекта в партньорство с Академия НИКЕ и с финансиране по програма „Европа“ на Столична община.
Цел на проекта:
Обучение на педагогически специалисти, работещи с ученици от 5-12 клас, за развиване на гражданска грамотност у учениците.
 Времева рамка: 20.03.2018 – 20.06.2018 г.
   

Проект:„Не сме ви забравили“

                                 
Реализирана инициатива „Младежки свят и Доброволчество“- успешно сътрудничество между българско и сръбско училище по програма на Столична община
Цели на проекта:
1.  Да развие патриотизъм и родолюбие в нашите ученици и съпричастност на цялата училищна общност към съдбата на българите зад граница.
2. Българчетата от западните покрайнини да не забравят българския си корен и да усетят подкрепата на сънародниците си.
 Инициативата се осъществи на 11 май 2018 г., когато заедно с нашите сънародници от ОУ „Братство“ – с. Звонци, Р. Сърбия отпразнувахме в София църковния празник в чест на светите братя Кирил и Методий. Столична община ни подкрепи с 1000 лв. Общо дарените средства от родители, ученици, учители и служители бяха 1027 лв. В благородната инициатива се включиха Музей за историята на София, Зоологическата градина и Метрополитен ЕОД, които допуснаха гостите безплатно в поверените им институции.
   
 

 

Проект:„35 години – спорт в училище”

                                                                            
В рамките на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Финансиран от Столична община на стойност 2 960 лв. Продължителност:10.04.2017 г.-29.06.2017 г.
Цели на проекта:
1.  Проектът предвижда провеждане на редица еко-дейности, спортни състезания и игри на открито, посветени на 35 годишния юбилей на училището, с цел укрепване на физическото развитие, подобряване на здравословното състояние на учениците, изграждане на спортен дух и положителни емоции..
2. Превенция срещу агресията и все по-застоялия начин на живот.
3. Обогатяване на материалната база на училището със спортни пособия и екипировка.
 

Проект: „Активни и здрави деца – мост към бъдещето"

                                                                            
В рамките на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Финансиран от Столична община на стойност 2 500 лв. Продължителност:03.04.2017 г.-30.06.2017 г.
Цели на проекта:
1. Проектът предвижда провеждане на редица еко-дейности, спортни състезания и игри на открито с цел укрепване на физическото развитие, подобряване на здравословното състояние на учениците, изграждане на спортен дух и положителни емоции.
2. Превенция срещу агресията и все по-застоялия начин на живот.
3. Обогатяване на материалната база на училището със спортни уреди и екипировка.

Проект: „Моето училище-еко училище"

В рамките на националната кампания „За чиста околна среда – 2017г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Финансиран от ПУДООС и Министерство на околната среда и водите на стойност: 5000 лв. Продължителност на проекта:01.04.2017 г.-30.10.2017 г.
Цели на проекта:
1. Конкретни промени в околната среда за подобряване на жизненото пространство в района.
2. Реализацията на проекта ще повиши екологичната култура на подрастващите, чрез дейности, извършвани в природна среда.
3. Приобщаване на учениците към опазването и подобряването на околната среда, формиране на екологично съзнание и поведение в часовете по Околен свят, Човекът и природата, Биология и здравно образование и ЧК.
4. Изграждане на убеждения и практически навици за природозащитна дейност.
5. Създаване на навици за разделно събиране и компостиране на отпадъците.
6. Възпитаване на отговорност и съзнателно отношение - не само да наблюдават и изучават природата, но да са и преки участници в нейното облагородяване и опазване, чрез доброволен труд.
7. Изграждане на детска площадка - осигурено спокойно и безопасно място за игри на децата и отдих на придружаващите ги учители и родители.
8. Изграждане на спортна площадка с фитнес уреди - противодействие на застоялия начин на живот и компютърната зависимост сред по-големите ученици.
 

Проект: „17 стъпки към промяната"

Ученици от горен курс на нашето училище се включиха в проекта „17 стъпки“, реализиран успешно от Дружество за ООН в България и AIESEC Bulgaria, съвместно с 21 доброволци от 12 различни държави.

Колко дълъг е пътят към промяната в света и къде започва тя? Как се случва и какво е необходимо за опознаването на глобални процеси, случващи се на другия край на планетата, но засягащи ни пряко?

Целта на проекта е да се запознаят учениците с глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и заедно да се търсят пътища за постигане на тези цели в България. Ученици от горен курс участваха в семинари, дискутираха въпроси като неравенството между половете, глада и бездомните хора, замърсяването на околната среда и др. и обсъждаха начини за решаването им. Участието в различните дейности накара тийнеджърите да се замислят по-задълбочено за проблемите на съвременността и как те самите могат да помогнат, за да живеем в един по- добър свят. При това нашите ученици имаха възможност да общуват изцяло на английски език с младежи от Сингапур, Финландия, Мексико, Хонг Конг и Тайланд, което повиши тяхната мотивация и им даде увереност, че могат да използват езика като средство за комуникация в реална среда. 

 

Проект: „Заедно можем повече"

С осъществяването на този проект, се постигна естетизиране на училищния двор, което съдейства за промяна облика на района и привличане на повече хора в решаването на екологични проблеми.

Подобряването на материално - техническа база, чрез оборудване на спортен кът на открито, създава условия за осмисляне на свободното време в контролирана среда. Това съдейства за противодействие на агресията сред учениците и създаване на възможности за системни занимания със спорт и повишаване на културата на общуване.

Организирани в разнообразни практически дейности и доброволен труд, в които участватваха учители, служители и родители, стимулира и мотивира доброволното участие на учениците и в други подобни мероприятия, съдейства за възпитаване на трайни здравни навици и съзнание за подържане на чиста околна среда.

С голяма благодарност отчитаме включването на Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД с дарението от 500лв и допълнителното финансиране от училището, което позволи постигането на поставените цели.  

 

Проект: „Спортувай активно – живей здравословно!"

                                                                            

За пета поредна година училището спечели проект към Столична община по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта.

Стратегическа цел на проекта: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта – 2018 година”

Програмен приоритет 1: Проекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за деца и ученици детски градини и училища – „Спорт в училище” /за училища/, „Движение и здраве” /за детски градини/ в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта – 2018 година”

Времетраене на проекта: от 21 март 2016 г. до 30 юни 2016 г. Предвиждат се провеждане на разнообразни спортни мероприятия, като основното събитие е организиране на спортен празник, посветен на 9 май –Празника на район „Люлин“ и на Деня на Европа.

Проектът е на стойност: 2480лв.  

Проект: „Детската гледна точка към разпознаване и превенция на тормоза в училище – JUST/2013/DAP/AG/5372"
Проектът се реализира от Фондация „Асоциация Анимус“” и е финансиран от Програма Дафне на Европейския съюз.
Целта на проекта е да изследва и предотвратява тормоза в училище, като се стремим самите ученици да бъдат активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда без насилие.
http://animusassociation.org/tormoza-v-uchilishte/

Проект: „Топъл обяд"
Проектът се реализира от Български червен кръст /БЧК/ и има за цел да предоставя безвъзмездно храна срещу купони на социално слаби ученици от 6 до 20 годишна възраст, които редовно посещават училище. 

Проект: „История на изкуството в училище"
Проектът се реализира по Програма на фондация Easyart, спонсориран от Фондация „Америка за България“.
Целта на проекта е да въведе децата във вълшебния свят на изкуството: чрез теоретични презентации и практически занимания в 9 урока, учениците от 3-ти клас могат по забавен и нестандартен начин да научат за различните периоди и стилове в изкуството, за най-важните творци и разнообразни техники.
      

 

Проект: „Японски език и култура"
Проектът предвижда безплатно обучение по японски език и култура на 6 годишните ученици от подготвителните групи. Обучението се реализира от преподаватели на СУ "Св. Климент Охридски" - център за източни езици. 

Проект: „Моят глас"
Сайт на проекта:  http://www.moyat-glas.org/ 

Проект: „Училището - дом на всички деца"

                                                                            
Спечелен по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА. Финасиран от СО на стойност: 2494 лв. Времетраене на проекта: от 03.03.2015г. до 30.05.2015г.
Приоритетна област: създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции - училище и детска градина.  

Цели на проекта: свързани със социалната и образователна интеграция на деца и ученици от различни целеви групи, превенция на отпадането от училище. >

Пoчистване на училищния двор                                                                                                           


   

Еко карнавал                                                                                                                                       

   

Проект: „Приятелите на Зипи"

В "Часа на Зипи" децата споделят своите проблеми и сами търсят добри решения да се справят с тях. чрез ролеви игри и беседи децата предлагат своите решения как да се сприятеляват, как да подобрят общуването си с другите деца, да приемат по-лесно раздялата и загубата на близък човек.
Информация за проекта може да се види на адрес: http://priatelitenazippy.com/

 
  
 

 

Проект: „Репортери в училище"

Проект "Репортери в училище" се изпълнява от Сдружение "Европейски граждани", съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на спорта - 2017г. Проектът предвижда да се сформират клубове по телевизионна журналистика с учениците от 7-ми до 11-и клас в 40 СОУ „Луи Пастьор” в район „Люлин”, Столична община. Целта е под формата на забавление младежите да добият умения за поведение пред камера и да получат нови знания в областта на екологията, гражданското и здравното образование.

Клипове от проекта:

  

Проект: „СИПИ.еу"

Проектът СИПИ.еу (Спри Използването на Пластмасови Изделия за еднократна употреба) е породен от нуждата за повишаване на екологичното самосъзнание на младото поколение, формиране на отговорно отношение към природата.
Проектът стартира през месец октомври с учениците от 3-ти и 4-ти клас.Сподходящи игри и разговори учениците бяха запознати с актуални екологични проблеми. Научиха как със своите действия и личен пример могат да помогнат за опазване на околната среда и своето здраве.
По време на занятията се акцентира върху ползването на съдове за многократна употреба. Децата получиха по една памучна торбички, за да я ползват в ежедневието. Всеки украси подаръка си с цветя, планини, животни и др.. Научиха, че не трявва да консумират храни и напитки в пластмасови съдове за еднократна употреба.В спортен ден на открито с тематични игри, насочени за опозването на околната среда и здр авословен начин на живот, беше затвърдено наученото.

 

Проект: „Обичам природата – и аз участвам"

Учениците от 40 СОУ ”Луи Пастьор” работят по проект „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”, финансиран от МОСВ и ПУДООС в размер до 5 000 лв. Реализирането на проекта дава възможност на учениците да повишат екологичната си култура, като формират положително отношение към природните и общочовешки ценности и изграждат отговорно отношение към околната среда. Води до подобряване на жизненото пространство в района. Приобщава учениците към опазването и подобряването на околната среда, формиране на екологично съзнание и поведение. С построената детска площадка се осигурява спокойно и безопасно еко-място за игри на децата и отдих на придружаващите ги учители и родители.


      

 

Проект: „Здрави деца в България”

От м. април 2014г. 40 СОУ "Л. Пастьор" работи и по проекта "Здрави деца в България". Той е насочен към учениците от І до VІ клас и има за цел да изгради правилни здравословни навици на хранене."

     


Еропейски ден за здравословно хранене и готвене за деца

      


Предизвикателството Kids' Athletics 

 


Училище за здраве за деца, родители и учители

„Училище за здраве за деца, родители и учители” се проведе в курортен комплекс Албена. В периода 1-6 юни подрастващите бяха възпитавани в усвояване на основни хигиенни навици и в превенцията срещу рискови за възрастта си болести. Инициативата е на общоевропейския проект ЕРНЕ и се организира под егидата на просветния министър Анелия Клисарова. До сряда във ваканционното селище паралелно протече и десетото издание на Международен симпозиум по затлъстяване и заболявания, които произтичат като последствие от напълняването. Целта на образователните лекции е да се даде съвсем ясно на децата да проумеят до какво води нездравословният начин на живот, бързото хранене с вредни продукти и липсата на спорт в ежедневието. Форумът е под крилото на 21-ия Европейски конгрес по затлъстяване. От родна страна организацията му се поема от Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Т. Ташев”.

Проект: „Училищна среда и здраве”

Спечелен по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
Финасиран от СО на стойност: 2412 лв.
Времетраене на проекта: от 03.03.2014г. до 30.05.2014г.

В проекта се предвижда провеждане на редица извънкласни дейности, свързани със здравното, екологичното и гражданското образование на учениците от ПДГ и начален етап І-ІV клас.
Осигуряване на здравословна околна среда за работа, извънкласни дейности и игри на нашите възпитаници. Подобрената училищна среда – поставяне на кошчета за разделно сметосъбиране във всяка класна стая, изграждане на еко-кът, оформяне на изложби и табла, свързани със здравословното хранене и хигиената на учениците, озеленяване на класните стаи и училищния двор, ще допринесе за изграждане на съзнателно отношение и отговорно поведение към заобикалящата среда – класна стая, училищен двор, квартал, град.

Еко празник за деня на Земята

    

Програма "Топъл обяд"

Програма „Топъл обяд” е създадена през 2004 г. и се реализира в рамките на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Основната цел на програмата е да се подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд те да се върнат в училище. С различни кампании се набират средства и се финансират проекти “Топъл обяд” за ученици от цялата страна. От 1 декември 2013 г. деца от социално-слаби семейства, с безработни родители и сираци от училището ще получават безплатна топла храна всеки учебен ден. Топлият обяд ще им осигури пълноценно хранене и ще стимулира посещаемостта на учебните занятия.
http://bit.ly/1f8ZMgN

Проект "30 г. спорт в 40 СОУ"  1 - 12 клас

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата - 2019 г. Информация за проекта: http://1-4klas.40sou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=61 

Проект "Спорт в училище" - ПДГ

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата - 2019 г. Информация за проекта:http://1-4klas.40sou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=58

Проект "УСПЕХ"                                                                                                                                                                                 Информация за проекта "УСПЕХ" можете да намерите на адрес: http://uspeh.40sou.com

Проект "Добре дошли в училище"

По проект „Добре дошли в училище”по Национална програма „Училището – територия на учениците”,модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. С реализирането на този проект училището придоби едно модерно оборудвано помещение за организирани занимания за полуинтернатни групи през учебната 2012/2013г. Проектът цели максимално обхващане на учениците в рамките на учебния процес и уплътняване на свободното им време с разнообразни занимания и дейности по интереси. В училището функционират 4 полуинтернатни групи. От тях 48 ученика от І клас са обхванати в целодневно обучение и използват помещението.
    

Проект "Безопасност на движението"

Проектът е реализиран съвместно със Столична община и включва изработване на „Учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене”. В проекта са представени интересни учебно-възпитателни ситуации по пътна безопасност, отговарящи на възрастта на децата.
На 17.09.2011г. от 9:00ч. се проведе училищно състезание по безопасност на движението. Гости на събитието бяха:
  Любомир Христов - зам кмет по транспорта в СО и председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София;
  Мария Георгиева - Столична община;
  Людмила Любенова - изд. РИВА;
  директори на детски градини в Люлин.

     

 

 

 


 


 


 


 


 


 

Дата и час
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.


Contribute!
Books!
Shop!